Back to All Events

Canu Chwarel - Singing Slate Workshop series


Y mae côr dynion yn adnabyddus yng Ngogledd Cymru, ond er mwyn darganfod llais Merched Chwarel, rydym yn trefnu nifer o weithdai hwylus canu / sain ddwyieithog i ferched ym mis Ionawr a Chwefror 2019 ym Mro Ffestiniog, Dyffryn Peris, Dyffryn Ogwen a Dyffryn Nantlle gyda chymorth Llechi Cymru Cais Safle Treftadaeth y Byd.

Bydd pob gweithdy ychydig yn wahanol i'w gilydd, oll yn cael eu rhedeg gan arweinydd profiadol: Jamie Dawes (19 Ionawr); Sam Frankie Fox (26 Ionawr) a Siân Miriam (23 Chwefror). Bydd pob gweithdy mewn lleoliad newydd ac yn cynnig arbrofion gwahanol o lais, gan roi cyfle datblygu llais eich hunain, yn ogystal â llais cyfunol Merched Chwarel. Mae'r gweithdai i gyd yn £ 5 (ond mae lleoedd am ddim hefyd ar gael, os yw'n rhwystr). Y byddant yn anffurfiol iawn - nid oes angen profiad blaenorol (na hyder) canu!

Gallwch ddewis dod i un neu fwy o'r gweithdai (gwiriwch ar gyfer addasrwydd oedran / hygyrchedd.)

Byddwn yn cofnodi'r sesiynau ac yn defnyddio'r synau yn ein harddangosfeydd drwy gydol 2019. Rydym hefyd yn gobeithio trefnu rhyw fath o berfformiad Canu Chwarel yn ystod Gwanwyn / Haf 2019: Buasai'n wych os hoffech gymryd rhan yn hynny hefyd (ond nid oes angen gwybod eto).

Mae gweithdai yn £5 y sesiwn. Oherwydd nifer gyfyngedig, mae archebu'n hanfodol. Cliciwch fan hyn.

Gweler y digwyddiadau unigol isod am ragor o wybodaeth.

The male voice choir is well known in North Wales. But in order to find the voice of Merched Chwarel, we are arranging a number of fun, bilingual, women/girls’ singing/sound workshops in January and February 2019 in Bro Ffestiniog, Dyffryn Peris, Dyffryn Ogwen and Dyffryn Nantlle with support from Llechi Cymru Wales Slate World Heritage Site bid.

Each workshop will be slightly different, and run by an experienced, workshop leader: Jamie Dawes (19th January); Sam Frankie Fox (26th January) and Siân Miriam (23 February). Each workshop will offer a different type of voice work, and will take place in a different location, giving you an opportunity to come along and develop your own - and our collective - Merched Chwarel voice. The workshops are all £5 (but free places also available, if it is a barrier to your attendance), and will be very informal - no previous experience (or confidence) of singing necessary!

You may choose to come to one - or more - of the workshops. Note: please check each workshop for age/accessibility suitability.

We will record the sessions, and will use the sounds in our exhibitions throughout 2019. We also hope to arrange some kind of Canu Chwarel/Singing Slate performance in the Spring/Summer 2019: it’d be great if you would like to be part of that too (but no need to commit to this just yet).

Workshop spaces are just £5 but numbers are limited so booking is essential. Book here!

See the individual events below for more information, or see our facebook event