Ychwanegu at y straeon a'r Oriel Merched Chwarel

 

Add to the Merched Chwarel stories and gallery


20150512-Digging Down traces-2321.jpg

Yr ydym yn ceisio darganfod:

"Pwy ydym ni, Merched Chwarel, a sut mae ein hestheteg, hunaniaeth, cysylltiad â lle, diwylliant ac iaith yn cael eu cyfryngu gan y chwareli?"

Os oes gennych unrhyw straeon neu waith creadigol sy'n ymwneud a’r themâu hyn mewn rhyw fodd, hoffem yn fawr eu hychwanegu at ein gwefan. Gallant fod yn bersonol, chwedlonol, ffug, rhannol neu gyflawn; o’r  gorffennol, presennol neu'r dyfodol.

Bydd pob un yn cael ei gredydu, a byddwn yn rhoi dolen i unrhyw bresenoldeb ar-lein yr hoffech ei hyrwyddo ee gwefan / blog.

 Anfonwch, gyda theitl, credyd ac unrhyw fanylion yr hoffech eu cynnwys i: lindsey.colbourne@me.com

Mi wnawn gydnabod eich cyflwyniad, a gadael i chi wybod pan fydd wedi’i ychwanegu.  O bryd i'w gilydd byddwn yn sôn am gyflwyniadau newydd  trwy ein blog.

We are trying to find out:

"Who are we, the quarry women of the past, present and future? How are our aesthetics, identity, connection to place, culture and language mediated by the quarries?"

If you have any stories, or creative works, that in some way relate to these themes, we'd love to add them to our website. They may be real, fictional, personal, legendary, partial or complete ... set in the past, the present or the future.

All will be credited, and we will link to any online presence you'd like to promote eg website/blog.

Please send, with title, credit and any details you'd like included to: lindsey.colbourne@me.com

We will acknowledge your submission, and let you know when we've added it. We will, from time to time, update our followers of new submissions, via our blog.